در ستایش آموختن - .: مـنـیـت :.یاد بگیر، ساده ترین چیزها را

برای آنان که بخواهند یاد بگیرند، هرگز دیر نیست

الفبا را یاد بگیر، کافی نیست، امّا

آنرا یاد بگیر، مگذار دلسردت کنددست به کار شو، تو همه چیز را باید بدانی

تو باید رهبری را بدست گیری

ای آنکه در تبعیدی؛ یاد بگیرای آنکه در زندانی؛ یاد بگیر

ای زنی که در خانه نشسته ای؛ یاد بگیر

ای انسان شصت ساله؛ یاد بگیر

تو باید رهبری را بدست گیری

ای آنکه بی خانمانی؛ در پی درس و مدرسه باشای آنکه از سرما میلرزی؛ چیزی بیاموز

ای آنکه گرسنگی میکشی؛ کتابی بدست گیر

این، خود سلاحی ست

تو باید رهبری را بدست گیری

ای دوست؛ از پرسیدن شرم مکن

مگذار که با زور پذیرنده ات کنند

خود به دنبالش بگرد؛ آنچه را که خود نیاموخته ای

انکار کن که نمیدانی

صورت حسابت را خودت جمع بزناین تویی که باید بپردازی اش

روی هر رقمی انگشت بذار و بپرس: «این! برای چیست؟»

تو باید رهبری را بدست گیری

 

برتولد برشت-برگرفته از کتاب اصول مقدماتی فلسفه، اثر ژرژ پُلیتسر
نویسنده: محمد | تاریخ:
5 اسفند 1389
| نظرات: 25 نظر


Powered by Mohammad Pirhadi